Home

Subsidie culturele projecten

Subsidie voor culturele projecten tijdens coronoacrisis

De subsidie kan ook aangevraagd worden voor community art projecten. Dit zijn kunstvorm waarbij een of meer professionals in de kunsten samenwerken met burgers om een kunstwerk tot stand te brengen rondom een sociaal en/of maatschappelijk vraagstuk. De subsidie kan worden aangevraagd door niet commerciële rechtspersonen, professionele kunstenaar en amateurkunstenaars. De subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten, maximaal € 2.500 per aanvraag. Je kunt de subsidie online aanvragen. Publieksgerichte projecten door culturele organisaties, broedplaatsen of kunstenaars. De publieksgerichte projecten kennen verschillende categorieën: van € 1.000,01 tot en met € 10.000; van € 10.000,01 tot en met € 30.000; van € 30.000,01 tot en met € 60.000; Uw project duurt maximaal 1 jaar. U kunt subsidie aanvragen voor maximaal 30% van de totale kosten van het project. Alle voorwaarden waaraan een aanvraag moet voldoen, staan in het formulier Op welke culturele projecten richt VSBfonds zich? Het werkveld van kunst & cultuur is breed. Omdat VSBfonds niet in staat is het hele werkveld financieel te ondersteunen richten wij ons op dié projecten waarbij de focus ligt op publiek en deelnemers. Als aanvrager moet u duidelijk kunnen aantonen wat u bij de deelnemers of het publiek teweeg wilt brengen. En vinden wij het belangrijk dat het project zorgt voor directe verbinding of ontmoeting tussen kunst en mensen. Wilt u nagaan of u in. Subsidie Snelloket culturele projecten coronacrisis Drenthe De coronacrisis heeft veel impact op ons dagelijks leven. Ook op het culturele vlak is dit goed voelbaar. Festivals, concerten en exposities zijn afgelast, inkomsten zijn fors teruggelopen en nieuwe projecten zijn beperkt mogelijk

Subsidie Culturele projecten en evenementen Organiseert u een activiteit die bijdraagt aan het culturele klimaat in Leiden? Dan kunt u een aanvraag doen voor een subsidie Culturele projecten en evenementen. Deze subsidie is bedoeld om het profiel van Leiden als 'stad van kennis & cultuur' te versterken De culturele activiteitenpremie is een forfaitaire subsidie die tussen 1 september 2020 tot 31 augustus 2021 gebruikt kan worden voor de organisatie of uitvoering van een culturele activiteit, of voor de terbeschikkingstelling van infrastructuur voor een culturele activiteit. Door de coronacrisis lag het culturele leven gedurende een ruime tijd. BORGER-ODOORN - Vanaf 7 april tot 1 juni 2021 kunnen cultuurmakers een projectsubsidie van max. € 2.500 aanvragen bij de gemeente. Deze subsidie is specifiek bedoeld voor culturele projecten ter bestrijding van eenzaamheid tijdens corona. Het college van Burgemeester en wethouders heeft hiervoor € 25.000 gereserveerd

Een projectsubsidie voor bovenlokale cultuurprojecten is een financiële ondersteuning om culturele organisaties en jeugdorganisaties de kans te geven om te experimenteren en door te groeien binnen hun praktijk. Ook meerjarige projecten (tot maximaal drie jaar) komen in aanmerking voor subsidie Door sociale en culturele projecten die actief burgerschap versterken te steunen, dragen wij bij aan zelfredzaamheid en samenredzaamheid in Nederland. Maatschappelijk betrokken studenten kunnen een studiebeurs aanvragen. Zo kan iedereen zijn of haar plek vinden en krijgen in onze diverse samenleving. Iedereen kan groeien, leren en leven met én dankzij elkaar. Projectsubsidie voor jaarlijks terugkerende projecten: de subsidie kan maximaal voor 3 opeenvolgende kalenderjaren worden toegekend op basis van eenzelfde aanvraag. De subsidie kan enkel worden toegekend aan een organisatie met rechtspersoonlijkheid en wanneer het project reeds tweemaal projectsubsidie ontving op basis van het 'Subsidiereglement voor de financiële ondersteuning van projecten in kunst en cultuur voor periode 2015-2020' Subsidie om mensen via prikkelende culturele projecten op een laagdrempelige wijze in aanraking te laten komen met de diversiteit in de regio, waarbij de in de betreffende provincies gebruikte streek- en minderheidstalen als basis dienen. De subsidie kan o.a. worden aangevraagd door culturele instellingen

Den Haag - Subsidie kunst- en cultuurprojecten aanvrage

 1. Subsidie Incidentele Culturele projecten Drenthe Met deze subsidieregeling wil de Provincie Drenthe een levendig, gevarieerd cultureel klimaat stimuleren en in stand houden. De regeling is bedoeld voor culturele projecten die een incidenteel karakter hebben en een groot publieksbereik. Aanvragen en ondertekenen met Digi
 2. Culturele en artistieke projecten: kwalitatieve, vernieuwende en experimentele projecten die een impuls geven aan het cultuur- en kunstenlandschap in de stad ; Educatieve, sociaal-artistieke of participatieve projecten: projecten in kunst, cultuur en cultureel erfgoed met klemtoon op buurten en wijken en/of doelgroepen en kansengroepen; Culturele erfgoedprojecten: projecten die een impuls.
 3. De gemeente stelt subsidie beschikbaar voor culturele projecten via de subsidieregeling budget meerjaren culturele projecten. De subsidie is bedoeld voor jaarlijks terugkerende professionele, kunstzinnige activiteiten die incidenteel plaatsvinden in de gemeente Soest. Subsidiebedrag De maximale subsidie per project bedraagt € 8.000 (verspreid over 3 jaar). Voorwaarden De activiteit moet aan.
 4. Het doel van de Subsidieregeling incidentele culturele projecten Drenthe (ICADR) is het stimuleren en onderhouden van een gevarieerd en levendig cultureel klimaat in Drenthe door het mede tot stand laten komen van projecten met een groot bereik. Op de regeling is de Algemene subsidieverordening Drenthe 2017 (Asv) van toepassing
 5. Subsidie is in de culturele sector misschien wel de meest bekende geldbron. Het Rijk, de provincie, gemeenten en Europese Unie verstrekken cultuursubsidies met verschillende voorwaarden. Zo zijn er meerjarige subsidies, maar ook projectsubsidies. Voor elke kunstenaar, creatieve maker of culturele organisaties zijn er interessante mogelijkheden. Een subsidie kan namelijk de basis leggen voor.

Voorwaarden subsidie VSBfonds voor culturele projecten

Als vereniging of burger kan je op verschillende manieren ondersteuning krijgen voor jouw culturele projecten. Ondersteuning culturele organisaties noodfonds corona Subsidie relance van culturele verenigingen ingevolge de coronacrisi Subsidie, met uitzondering van subsidie voor de activiteit onder g, wordt alleen beschikbaar gesteld aan rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid. Subsidie voor de activiteit onder d wordt uitsluitend verstrekt aan amateurkoren. De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 90% van de totale subsidiabele kosten tot een maximum van: € 1000 voor het organiseren van een culturele activiteit. Subsidies culturele projecten Het subsidiebudget cultuur van de Nederlandse diplomatieke vertegenwoordigingen in Duitsland bedraagt voor het kalenderjaar 2021 € 300.000. Het budget is bedoeld voor relevante projecten die in belangrijke mate bijdragen aan de positie en profilering van professionele kunstuitingen uit Nederland in Duitsland

SUBSIDIE CULTURELE PROJECTEN STAD HASSELT contact Dienst Cultuur Limburgplein 1, 3500 Hasselt T 011 23 95 50 cultuur@hasselt.be . 2/4 Kader • Dit reglement werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 23 februari 2021 en heft het voorgaande reglement van 9 december 2017 op. Dit reglement treedt in voege vanaf goedkeuring. • Voor zover de kredieten voorzien zijn in het meerjarenplan wordt onder. Om in aanmerking te komen voor subsidie, moet het project aan een aantal minimumvereisten voldoen: Het project heeft in hoofdzaak geen commerciële of partijpolitieke doeleinden. Het project heeft een culturele insteek: (sociaal)-artistiek, cultureel-participatief, cultureel-educatief (on)roerend of immaterieel erfgoed Subsidie socio-culturele projecten in Melle. De gemeente Melle ondersteunt bijzondere socio-culturele projecten. Bij het toekennen van de subsidie houdt de gemeente rekening met volgende criteria: het vernieuwend en/of experimenteel karakter ; de mate waarin het project eigen creatie Creatieve activiteiten Brede School Sint-Niklaas : Projectsubsidie. Een Brede School is een. Let op: U moet de subsidie voor het jaar 2021 aanvragen vóór 1 oktober 2020. Eenmalige subsidie. U kunt deze subsidie aanvragen voor een eenmalig cultureel project dat op zichzelf staat. En een toegevoegde waarde heeft ten opzichte van de structureel gesubsidieerde activiteiten. De subsidie bedraagt minimaal € 500,- en maximaal € 5000,-

Subsidie Snelloket culturele projecten coronacrisis

De culturele projecten of activiteiten moeten zich bevinden op het terrein van: Beeldende kunsten (schilderen, beeldhouwen, grafiek); Theater en drama; Literatuur (schrijven, lezen, proza en poëzie); Dans; Muziek en muziektheater; Audiovisuele kunsten (foto, film, video); Combinaties van disciplines. Nijmegen - Zo'n 24 organisaties krijgen van de gemeente Nijmegen een subsidie om in 2021 culturele projecten te organiseren. Projecten met muziek, theater, podcasts en meer. Daarnaast ontvangt The Academy Foundation een subsidie voor de Hiphop Mansion, een nieuw platform voor hiphop. Het college van B&W neemt hiermee het advies van de adviescommissie Groei. over Stad Mechelen wil de initiatiefnemers van projecten daarbij ondersteunen. Raadpleeg de mogelijkheden aan advies en hulp en tips en inspiratie. We raden je sterk aan hiervan gebruik te maken, het versterkt je project en vergroot daardoor je kans op subsidie. Voor alle vragen kan je steeds terecht bij cultureleprojecten@mechelen.be De gemeente geeft subsidie voor bijzondere professionele culturele projecten die een belangrijke aanvulling zijn op het bestaande culturele aanbod in Alkmaar. Welke voorwaarden zijn er? De subsidieregeling is voor culturele organisaties. Het gaat om activiteiten op het gebied van beeldende kunsten, muziek, theater, letteren, erfgoed, media en bibliotheken. De activiteiten vinden plaats binnen.

Caribisch Nederland: Cultuureducatie met Kwaliteit - Fonds

TIL JE CULTURELE PROJECT OP. Is samenwerken en verbinden iets voor jouw organisatie? Grijp je kans om te experimenteren en te groeien via een projectsubsidie. Vraag in 5 stappen een subsidie aan voor jouw bovenlokaal cultuurproject. Verbinding staat centraal in het Bovenlokaal Cultuurdecreet. Verbinding tussen culturele sectoren en disciplines. Of, verbinding tussen het lokale en het Vlaamse. Subsidie culturele evenementen. Organiseert u een evenement dat bijdraagt aan het culturele klimaat in Gorinchem? Dan kunt u een aanvraag doen voor een subsidie culturele evenementen en projecten.. Deze subsidie is bedoeld om goed cultureel evenementenaanbod te creëren, dat laagdrempelig toegankelijk is voor de inwoners van de gemeente Gorinchem Subsidie voor projecten rond jeugdcultuur (Ping je ding) Sint-Niklaas; Stekene. Subsidie Koren en Muziekensembles Stekene; Subsidie socio-culturele projecten Stekene; Temse. Projectsubsidie bijzondere en gemeenschapsvormende projecten; Waasmunster. Projectsubsidies voor erkende verenigingen; Je kan ook contact opnemen met de cultuurdienst van de betrokken gemeente voor informatie over. Subsidie Culturele projecten en evenementen. Organiseert u een culturele activiteit voor buurt- of stadgenoten? Bekijk of u daarvoor subsidie kunt krijgen. Subsidie Amateurkunst. Subsidie voor amateurkunstinstellingen in Leiden. Kijk of uw instelling in aanmerking komt. Subsidie Publicaties Leidse cultuur . Met de subsidie Publicaties ondersteunt de gemeente Leiden publicaties over de Leidse.

Subsidie culturele projecten. Enkel voor erkende cultuurverenigingen die één van volgende kunstdisciplines beoefenen: muziek en zang, theater, dans, beeldende kunst, literatuur en audiovisuele kunst en bij voorkeur aangesloten zijn bij één van de negen amateurkunstenorganisaties. 2. Subsidie educatieve activiteiten . Enkel voor erkende cultuurverenigingen die activiteiten voor hun leden en. Voorwaarden culturele subsidie. Belangrijk om te beseffen is dat je nooit 100% gratis subsidie krijgt. Vaak is een deel van de kosten voor je culturele project subsidiabel. Het andere deel zul je zelf moeten (laten) financieren - bijvoorbeeld door entreegelden, sponsoring of crowdfunding. Voor het ontvangen van subsidie moet je ook aan voorwaarden voldoen en beloften nakomen. Deze stelt het. Onderdeel van dit streven is de interdisciplinaire wisselwerking tussen het culturele, maatschappelijke en economische domein. Het Stimuleringsfonds ondersteunt bijzondere en vernieuwende projecten en activiteiten van ontwerpers, makers en culturele instellingen in de creatieve industrie. De creatieve industrie is een topsector voor Nederland We geven subsidie aan culturele initiatieven in het hele land. Op school en in de vrije tijd. Dwars door alle disciplines heen. Ook voor jou? Want: Cultuur, jij maakt het. Deze website is geoptimaliseerd voor moderne browsers. Voor een betere ervaring update de browser. Subsidie aanvragen; Projecten; Actueel; Magazine; Over ons; Mijn Fonds; nl en; Subsidie aanvragen; Projecten; Actueel. COVID-19 en de gevolgen voor uw subsidie. Voor alle activiteiten of projecten waarvoor u subsidie ontvangt, geldt dat u zich bij de uitvoering moet houden aan de COVID-maatregelen van de Rijksoverheid, uw gemeente en veiligheidsregio. Hebben de COVID-19 maatregelen gevolgen voor uw project of activiteit? Meld eventuele wijzigingen altijd via ons subsidieportaal. Vragen en antwoorden over COVID.

Subsidie voor culturele projecten beschikbaar. By Martine Gorissen mei 23, 2017 ICT en onderwijs, Trends in het onderwijs No Comments. 0. Sinds maandag 3 april kunnen culturele instellingen samen met vmbo-scholen, scholen voor praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs weer subsidie aanvragen om gezamenlijk culturele activiteiten te ontwikkelen en uit te voeren voor leerlingen. De. Subsidie voor culturele projecten. DIEN EEN AANVRAAG IN. Gemeente Evergem voorziet budget voor culturele projecten. Inwoners kunnen zo zelf aan de slag gaan met cultuur. Voorwaarden. Een cultureel project moet aan volgende voorwaarden voldoen: Het moet 'cultuur' als thema hebben. Het gaat over een activiteit op een specifiek tijdstip of over een project met een duidelijk afgebakende. Voor culturele projecten waarin Nederlandse en Duitse culturele instellingen samenwerken. Participatie. 01 feb 2021 ⁠t/m 30 apr 2021 Vind elkaar in erfgoed. Verken de Faro-werkwijze. Erfgoedbeoefening volgens het Verdrag van Faro: doe het zelf, onderzoek hoe dat gaat, of faciliteer anderen. Laat je inspireren. Lees hier de verhalen van de mensen die al subsidie ontvangen. Je vindt ook tips.

Culturele projecten. Wij ondersteunen cliënten in de culturele sector bij het voorbereiden en uitvoeren van culturele projecten met projectplannen, begrotingen en het aanvragen van subsidies. Het projectmanagement en het voorbereiden van de eindverantwoording en verslaglegging kunnen wij voor u uitvoeren. EU subsidie. U zoekt efficiënte ondersteuning bij het aanvragen van een subsidie binnen. Naast CultuurSchakel zijn er ook nog andere fondsen die subsidie verstrekken voor culturele projecten. Hieronder vind je een overzicht: Gemeente Den Haag. subsidie Jongeren actief in coronatijd. subsidieregeling Cultureel ondernemerschap. subsidie Makersregeling. subsdieregeling Mediakunst- en erfgoededucatie innovatieve samenwerkingen tussen culturele organisaties en niet-culturele partners. Subsidie via oproep. van max. € 20.000 en min. € 7.000 per project. Wat houdt de maatregel in. Met deze subsidieoproep van het Departement Cultuur, Jeugd en Media kunnen culturele organisaties innovatieve samenwerkingen aangaan met niet-culturele partners culturele activiteiten die (voor de duur van de cultuurnota) jaarlijks terugkeren ; een activiteit of project. De duur van de activiteit of project is niet van belang; Activiteiten of projecten hebben één of meer van onderstaande onderdelen: inwoners stimuleren mee te doen aan culturele (educatieve) activiteiten, met speciale aandacht voor jeugd en ouderen; culturele evenementen op.

Subsidie culturele, artistieke, kunst-educatieve, gemeenschapcormende projecten Description: klaar voor publicatie 20140626 Keywords: 074/1 Last modified by: Christel Van Eijsendijck Company: Microsof Aangepaste dienstverlening COVID-19. Tijdens deze uren kan je ons telefonisch bereiken. Wil je langskomen? Maak dan een telefonische afspraak Subsidie voor culturele projecten - Gemeente Nijmegen. Op 4 september zijn Loes Eggink en Stefan Grond (beide beleidsadviseur bij de Gemeente Nijmegen) te gast. Ze zullen alle vragen beantwoorden rondom de 'Subsidie voor culturele projecten ' in Nijmegen. Organiseer je een nieuwe culturele activiteit die alle Nijmegenaren kunnen bezoeken? Organiseer je dit samen met een andere.

Om subsidie te krijgen moet er aantoonbaar sprake zijn van een versterking van het culturele klimaat, door vernieuwing en doorontwikkeling in artistieke zin, toegankelijkheid voor verschillende doelgroepen publiek en/of op het vlak van cultureel ondernemerschap. Producties en festivals die in dezelfde vorm al zijn uitgevoerd en die behoren tot een standaard repertoire of programma voldoen hier. Subsidie Italië: informatie. Ons jaarbudget voor culturele subsidies in Italië bedraagt € 125.000. Het merendeel van het budget wordt ingezet voor projecten die de posten initiëren met Italiaanse partners. Circa 20% reserveren we voor aanvragen van derden. Dit bedrag is bedoeld voor relevante activiteiten van Italiaanse culturele. Als gemeente steunen we het culturele leven in de stad door impulssubsidies voor startende culturele projecten in alle kunstdisciplines. Het gaat om initiatieven die artistiek nog kunnen groeien, bijdragen aan de ontwikkeling van talent en/of een bijzondere aanvulling zijn op het aanbod in de stad. Of creatieve initiatieven die reageren op de gevolgen van de corona-maatregelen, inhoudelijk of. Projecten gericht op grensoverschrijdende culturele samenwerking (Bijlage 1) Voor subsidie voor grensoverschrijdende culturele of sportieve evenementen voor jongeren verwijzen wij u graag door naar het programma Onbegrensd van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Voor meer informatie over Europese programma's en subsidieregelingen voor culturele-, audiovisuele- of erfgoedprojecten. Subsidies voor culturele organisaties, professionele kunsten, amateurkunst, projecten of makers vraagt u aan met een aanvraagformulier. Houd bij het indienen van het formulier rekening met inlevertermijnen en de voorwaarden. Aanvragen. Kijk voor coronamaatregelen cultuur ook op de website Corona.Breda.nl. Wat u moet weten. Heeft u eerder al subsidie ontvangen dan betekent dit niet.

Subsidie Culturele projecten en evenementen - Gemeente Leide

Ik begeleid culturele stichtingen en creatieve ondernemers van idee naar een haalbaar en realistisch projectplan, inclusief planning, begroting en fondsenwerving. Zo draag ik bij aan een rijker aanbod van kunst en cultuur in Noord-Nederland. Daarom Mare Kiers: op de hoogte van culturele subsidies en fondsen in Nederland; totaalpakket van plannen, vinden én aanvragen; is betrokken, doelgericht. In het belang van de volksgezondheid zijn ingrijpende maatregelen getroffen, die grote effecten hebben op de culturele en creatieve sector en de werkenden in de sector. Hieronder treft u de maatregelen aan voor instellingen die subsidie ontvangen in het kader van de culturele basisinfrastructuur (BIS) 2017-2020 of de Erfgoedwet, en de maatregelen voor instellingen die een aanvraag hebben.

De culturele activiteitenpremie Departement Cultuur

Subsidie voor culturele en kunstprojecten die het culturele klimaat in Amersfoort helpen versterken, verbreden en vernieuwen. De projecten vergroten de samenwerking met instellingen/partners binnen en buiten het culturele veld in de stad. Hoe gaat de gemeente (in hoofdlijnen) om met gesubsidieerde activiteiten die door de coronacrisis wel, gedeeltelijk of geen doorgang vinden? Lees meer. De criteria van de subsidie Culturele Projecten van de gemeente Den Haag zijn aangescherpt. De meest opvallende wijzigingen slaan op het actieve publieksbereik en het cultureel ondernemerschap. Van de aanvrager wordt een marketing/publiciteitsplan geëist. Van het publiek wordt een passende bijdrage geëist. Dat zou kunnen betekenen dat Haagse burgers verwacht worden entree te betalen voor. AANVRAAG SUBSIDIE UITZONDERLIJKE CULTURELE PROJECTEN EN ACTIVITEITEN Indiendatum in te vullen door cultuurdienst Dendermondesteenweg 430 • 9070 Destelbergen Wie kan een aanvraag indienen? - één of meer socio-culturele verenigingen samen - een socio-culturele vereniging samen met een kunstenaar, muzikant, - een tijdelijke groepering van verschillende personen rond dat bepaald cultureel. Subsidie voor culturele, artistieke, kunst-educatieve, gemeenschapsvormende of sportieve projecten. Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier vraag je een financiële tussenkomst aan voor culturele projecten, artistieke projecten, kunst-educatieve projecten, gemeenschapsvormende projecten of sportieve projecten die plaatsvinden op het grondgebied van de gemeente Boechout Subsidie voor gemeenschapsvormende culturele projecten - Reglement Goedgekeurd door de Gemeenteraad voor een periode van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2019. ART.1.- Voor zover de kredieten het toestaan en zolang de 1 euro-subsidie voor gemeenschapsvormende projecten wordt toegekend door de Vlaamse overheid, jaarlijks 5.000 euro voor te behouden voor subsidies die kunnen worden.

Subsidie voor culturele projecten ter bestrijding van

Gewone projectsubsidies - socio-culturele projecten Artikel 1. Doelstelling en definitie Onder de hierna bepaalde voorwaarden en binnen de kredieten, voorzien op het jaarlijks goedgekeurde budget van de gemeente, kan een subsidie verleend worden aan socio-culturele projecten in de gemeente Hulshout. De gewone projectsubsidies hebben als doel erkende verenigingen te ondersteunen bij het. 1 Booischotseweg Hulshout Tel: Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Artikel 1. Doelstelling en definitie Onder de hierna bepaalde voorwaarden en binnen de kredieten, voorzien op het jaarlijks goedgekeurde budget van de gemeente, kan een subsidie verleend worden aan vernieuwende en bijzondere socio-culturele projecten in de gemeente Hulshout Subsidie voor culturele projecten. Via het Cultuurfonds Westerveld kunt u subsidie aanvragen voor een cultureel project in de gemeente Westerveld. Subsidie voor waardering. Voert uw stichting of vereniging belangrijke activiteiten uit voor inwoners? Dan kunt u in aanmerking komen voor een waarderingssubsidie culturele projecten met aantoonbare betekenis voor de economie van de gemeente Deventer; amateurkunst en volkscultuur. De subsidie vraagt u aan via het online aanvraagformulier: via DigiD; via eHerkenning. U logt in met uw DigiD of eHerkenning. Gevraagde documenten kunt u direct uploaden. Lukt dat niet, dan stuurt u de documenten naar onderstaande adres. Vermeld hierbij uw zaaknummer. Dit. Van het realiseren van fietsvoorzieningen tot natuurbeheer en van culturele projecten tot technische innovaties. We moedigen daarmee initiatiefnemers aan en helpen de plannen te realiseren. De beoordeling en verlening van een subsidie gaat op basis van een subsidieregeling. Soorten regelingen. Er zijn verschillende soorten regelingen.

Er kan subsidie worden aangevraagd voor culturele activiteiten die bijdragen aan het verbeteren van kunst, cultuur in de gemeente Pekela. Aanvragen voor incidentele activiteiten hebben een beslistermijn van dertien weken, aanvragen voor structurele ondersteuning moet voor 1 oktober worden ingediend. Lees meer in de subsidieverordening. Westerwolde Er zijn twee subsidie mogelijkheden. SUBSIDIE CULTURELE EVENEMENTEN EN PROJECTEN DOEL EN PERIODE Kinderen en jongeren laten participeren aan én genieten van vernieuwende jeugdinitiatieven, het kunstgebeuren en het cultuuraanbod om zo hun persoonlijke, sociale en creatieve groei te stimuleren. Dit reglement geldt voor de periode van het meerjarenplan 2014-2019. De periode waarop de subsidie van toepassing is, loopt van 1 januari. De gemeente 's-Hertogenbosch steunt interessante, culturele plannen en projecten via (mede)financiering, netwerk en kennis

Onze middelen zijn afkomstig vanuit een subsidie van de Gemeente Zoetermeer. Het bedrag dat we dit jaar beschikbaar hebben voor donaties bedraag 50.000 euro. Dit geld is bedoeld om culturele instellingen en initiatieven te ondersteunen die geen gemeentelijke subsidie ontvangen. We stimuleren nieuwe makers, culturele projecten met een stadsbrede doelstelling en bijzondere kunstprojecten. Neem dan contact op met één van de de provinciale afdelingen. Voor vragen aan het landelijk bureau kunt op werkdagen tussen 09.30 en 12.00 uur bellen naar 020 520 6130. Of stuur een e-mail aan info@cultuurfonds.nl. Bekijk ook de meeste gestelde vragen over online aanvragen

Kunstenaars en culturele organisaties kunnen door de regeling binnen twee weken een subsidie kunnen krijgen om een kunstproject te realiseren dat een reactie is op de coronacrisis, natuurlijk binnen de beperkingen van de richtlijnen en maatregelen van de overheid in verband met het coronavirus. Het mogelijke subsidiebedrag per project ligt tussen de 1.000 en 3.000 euro. Doornroosje, De. In de begroting 2018 voor de sociaal-culturele projecten werd immers slechts 824.000 euro beschikbaar gesteld. Op basis van het advies van de beoordelingscommissie besliste de minister aan zeven projecten een subsidie toe te kennen. Drie van deze projecten werden ingediend door reeds erkende sociaal-culturele organisaties. Zo kregen Vorming Plus Oost-Brabant en Vorming Plus Midden-Zuid-West. Incidentele subsidie cultuur. De gemeente steunt het culturele leven in Putten door eenmalige subsidies te geven. Dat doen wij voor culturele projecten, activiteiten en manifestaties. Deze vormen een aanvulling op de jaarlijkse subsidiering van culturele organisaties: de gemeente wil in kunnen blijven spelen op nieuwe ontwikkelingen en.

Dan kunt u een aanvraag doen voor een subsidie culturele evenementen en projecten. Deze subsidie is bedoeld om een goed cultureel aanbod van evenementen te maken voor alle inwoners van de gemeente Gorinchem. Vanaf 2021 gelden er nieuwe nadere regels voor het aanvragen van subsidie voor culturele evenementen en projecten. Bekijk deze goed voor het aanvragen van uw subsidie. Aanvragen met DigiD. culturele activiteiten die (voor de duur van de cultuurnota) jaarlijks terugkeren ; een activiteit of project. De duur van de activiteit of project is niet van belang; Activiteiten of projecten hebben één of meer van onderstaande onderdelen: inwoners stimuleren mee te doen aan culturele (educatieve) activiteiten, met speciale aandacht voor jeugd en ouderen; culturele evenementen op. De premie is een forfaitaire subsidie die tussen 1 september 2020 tot 31 mei 2021 gebruikt kan worden voor de organisatie of uitvoering van een culturele activiteit, of voor de terbeschikkingstelling van infrastructuur voor een culturele activiteit. Het kan gaan om activiteiten gericht op presentatie, (talent)ontwikkeling, vormingsactiviteiten of (participatie)projecten. Voorbeelden hiervan. Subsidie socio-culturele projecten. Een Zemstenaar of een Zemstse vereniging kan subsidie aanvragen voor projecten die uitzonderlijk, vernieuwend, gemeenschapsvormend of expertimenteel zijn en die de gewone werking van de vereniging overschrijdt. De subsidie bedraagt maximaal € 750. Voor wie? Elke Zemstenaar kan deze subsidie aanvragen. Voorwaarden. Je moet de aanvraag indienen ten minste.

Subsidie voor gemeenschapsvormende culturele projecten - Reglement Goedgekeurd door de Gemeenteraad voor een periode van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2019. ART.1.- Voor zover de kredieten het toestaan en zolang de 1 euro-subsidie voor gemeenschapsvormende projecten wordt toegekend door de Vlaamse overheid, jaarlijks 5.000 euro voor te behouden voor subsidies die kunnen worden. Subsidie voor uitzonderlijke culturele projecten en activiteiten Het gemeentebestuur kan een subsidie toekennen aan projecten op basis van de voorwaarden bepaald in het subsidiereglement voor uitzonderlijke culturele projecten en activiteiten Per jaar is een totaalbedrag beschikbaar van € 1.136.000,-. Raadpleeg de subsidieregeling Lokale Culturele Programmering artikel 6voor de maximale subsidiebedragen per gebied. Het aanvragen van de subsidie is gratis

Online enquête Europese Commissie over toegang totKSubsidies voor de culturele sector | VlaanderenEuropean Film promotion presenteert Europese films op

ENSCHEDE - Zeven culturele projecten in Enschede krijgen dit kwartaal een subsidie. Vanuit het Prins Bernard Cultuurfonds en het Haersoltefonds wordt bijna 17.000 euro verdeeld De Vlaamse overheid beschrijft deze subsidie als volgt: een financiële ondersteuning om culturele organisaties en jeugdorganisaties de kans te geven om te experimenteren en door te groeien binnen hun praktijk. Deze subsidie biedt jeugdinitiatieven een grote kans om de volgende stap te zetten, maar informeer je goed voordat je begint (bijvoorbeeld via onze infosessie op 24/3). Hoewel de. Makers, culturele instellingen en privaatrechtelijke rechtspersonen kunnen een subsidie ontvangen voor projecten die zich richten op crowdfunding van culturele actviteiten. Deze culturele activiteiten geven een impuls aan de duurzame ontwikkeling van de Brabantse cultuursector. Voorwaarden. Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening. Een subsidie kan aangevraagd worden voor Nederlandse culturele projecten in België of Nederlands-Belgische partnerprojecten in België. Voor 2021 gelden de volgende data: Verlengd tot 29 november 2020: deadline voor projecten die starten tussen 1 januari en 31 april 2021; 14 maart 2021: deadline voor projecten die starten tussen 1 mei en 31 augustus 2021 ; 11 juli 2021: deadline voor. Subsidie culturele projecten 2019-2020. De gemeente Midden-Drenthe is culturele gemeente van Drenthe in 2019-2020. Voor dit culturele jaar heeft de gemeente subsidies aan tenminste 35 mooie culturele projecten toegekend. De jaarlijkse budgetten voor activiteiten en projecten voor cultuur 2019-2020 zijn hierin meegenomen. Vooralsnog zijn er in deze periode dus geen middelen beschikbaar voor.

 • Klarna App kostenlos herunterladen.
 • Räuchern auf privatgrundstück.
 • Verdienen Verb.
 • Handlettering schablonen zum Ausdrucken.
 • MeinungsOrt.
 • Baggerarbeiten Aufträge.
 • Import Definition wirtschaft.
 • Mit zehn Euro durch die Woche.
 • Reitverein gründen.
 • Freiwilligenarbeit Tierschutz Europa.
 • Was bedeutet Steuerklasse 5 mit Faktor.
 • FIFA 20 Karrieremodus hat das gewisse etwas.
 • Chat Moderator Geld verdienen.
 • LEO übersetzer Spanisch.
 • Kassenbon scannen und auswerten.
 • Pflanzenaussaat 5 Buchstaben.
 • Lebenshaltungskosten Barranquilla.
 • EU4 idea groups.
 • Hoogste affiliate vergoeding.
 • Rtl.de gehaltscheck 2020.
 • Code Generator kostenlos.
 • 50€ fake amazon gutschein code.
 • Beschwerdestelle Ordnungsamt.
 • Der Geiger erfahrungen.
 • 100.000 Euro Gewinn wieviel Steuern.
 • Fotolia Instant App.
 • Mit Wald Geld verdienen.
 • 3D Artist Freelancer Jobs.
 • World War Z level 999.
 • Nicht sozialversicherungspflichtige Beschäftigung.
 • Steuerklasse Student.
 • YourFitWay Erfahrungen.
 • Ehrenamtlich Gassi gehen.
 • Zalon Abo.
 • Kilometerkosten berechnen kostenlos.
 • Meisterzwang Konditor umgehen.
 • Produktbewertung Geld verdienen.
 • Sims 3 no jealousy.
 • Sims Freeplay fast money.
 • Sprüche Ex Beziehungen.
 • Tarifvertrag Ärzte 2021.